POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

Administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.forconcept.pl jest Katarzyna Bawolak, prowadząca działalność pod nazwą ForConcept Katarzyna Bawolak, posiadająca siedzibę na ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź. Możesz skontaktować się z Katarzyną Bawolak w sprawie ochrony Twoich danych, pisząc na adres kbawolak@forconcept.pl.

Katarzyna Bawolak, prowadząca działalność pod nazwą ForConcept Katarzyna Bawolak, jest administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem ww. strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych może przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przede wszystkim w następujących celach:

 • realizacji ofert oraz umów związanych z doradztwem dla firm, pomocą w pozyskiwaniu funduszy, czy ofertą szkoleń skierowaną do przedsiębiorców przez czas trwania umów oraz transakcji, jak również konieczności realizacji rozliczeń oraz do czasu przedawnienia roszczeń,
 • realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług administratora do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy –przez czas trwania umów oraz transakcji, jak również konieczności realizacji rozliczeń oraz do czasu przedawnienia roszczeń,
 • przedstawienia ofert związanych z doradztwem dla firm, pomocą w pozyskiwaniu funduszy, czy ofertą szkoleń skierowaną do przedsiębiorców oraz zapewnienia wykonania umów przez czas obligujący do przechowywania danych przez okres równy okresowi wykonywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z umowy lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy,
 • wystawienia faktur, rachunków, not obciążeniowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
 • udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytania, np. w związku z prowadzoną korespondencją elektroniczną, bądź poprzez formularze kontaktowe znajdujące się na naszej stronie,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw administratora danych przez okres, po upływie którego dojdzie do przedawnienia roszczeń,
 • rozpatrzenia reklamacji przez okres na jaki przepisy prawa obligują do przechowywania informacji i dokumentów i w związku z tym do przetwarzania danych,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny,
 • w pozostałych prawnie uzasadnionych wypadkach, w których Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie określonych przepisów prawnych oraz przez okres prawem przewidziany.

Administrator danych zbiera tylko te informacje i dane osobowe, które są niezbędne do wypełnienia określonego daną sytuacją celu, np. w celu zaoferowania odpowiednich funduszy, szkoleń lub innych ofert dla firm, pobrania danych od osób zainteresowanych i ewentualnego ich przekazania innym odbiorcom, wystawienia faktur czy też realizacji oferowanych usług. Dla tych celów mogą być zbierane i przetwarzane dane takie jak: nazwa kontrahenta/klienta, imię i nazwisko, adres, NIP, numer telefonu, inne niezbędne dane kontaktowe lub identyfikacyjne uzasadnione rodzajem wykonywanej usługi, bądź transakcji (np. dane zawarte w umowie, w oświadczeniu, w zgodzie na przekazanie danych innym podmiotom i odbiorcom).

Informacja dla odwiedzających stronę www.forconcept.pl

Ta informacja opisuje podstawowe zasady zarządzania stroną www.forconcept.pl w odniesieniu do danych osobowych użytkowników. Zasady te mają zastosowanie we wszystkich przypadkach, gdy odwiedzasz nasze strony bez rejestracji lub wprowadzania swoich danych w formularzach dostępnych na stronie. Poprzez odwiedzanie naszych stron akceptujesz zasady ich użytkowania opisane poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami prosimy Cię, abyś nie korzystał z treści i usług dostępnych na naszych stronach.

Jakiego rodzaju dane zbieramy podczas przeglądania stron?

W czasie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, systemy informatyczne obsługujące działanie stron uzyskują dane potrzebne do ich normalnego działania. To informacje, które gromadzone są bez przypisania ich do konkretnych osób, jednak poprzez ich charakter mogłyby posłużyć do zidentyfikowania użytkowników po przetworzeniu tych danych i porównaniu z danymi innych odwiedzających. Do tej kategorii danych można zaliczyć np. adresy IP, nazwy komputerów stosowane przez użytkowników łączących się ze stroną internetową, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) do żądanych zasobów, godziny wydawania poleceń, metoda zastosowana przy zgłaszaniu żądania serwerowi sieciowemu, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący na stan odpowiedzi udzielonej przez serwer sieciowy (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego oraz środowiska informatycznego użytkownika. Strona www.forconcept.pl używa tych danych wyłącznie do przetwarzania anonimowych danych statystycznych o użyciu stron internetowych w celu kontroli ich prawidłowego działania. Dane te mogą być użyte do ustalenia odpowiedzialności za popełnienie przestępstw. Z wyjątkiem tego przypadku dane pozostaną w naszych systemach informatycznych przez okres, który zwykle nie przekracza 14 miesięcy.

Na stronie www.forconcept.pl możesz znaleźć „przyciski społecznościowe”/widgety. Są to „przyciski” powiązane z serwisami społecznościowymi (na przykład Facebook, LinkedIn lub Twitter). Przyciski te pozwalają użytkownikom strony www.forconcept.pl na bezpośrednie dotarcie do sieci społecznościowych jednym prostym kliknięciem. Twoje kliknięcie na „przycisk społecznościowy” / widgeta pozwoli sieci społecznościowej uzyskać dane związane z Twoimi odwiedzinami. Z wyjątkiem tych przypadków, kiedy poprzez swoje kliknięcie spontanicznie decydujesz się na podzielenie się danymi dotyczącymi aktywności online z wybraną siecią społecznościową, Katarzyna Bawolak, prowadząca działalność pod nazwą ForConcept Katarzyna Bawolak, nie dzieli się żadnymi danymi przeglądania ani danymi użytkownika uzyskanymi na swoich stronach z sieciami społecznościowymi wskazanymi na „przyciskach społecznościowych” / widgetach.

Komu udostępniamy informacje dotyczące przeglądania stron?

Dane uzyskane podczas odwiedzania strony internetowej www.forconcept.pl mogą być udostępnione firmom, które świadczą usługi informatyczne i przetwarzania danych na rzecz www.forconcept.pl (jak to jest w przypadku hostingu powierzonego podmiotom zewnętrznym). Podmioty takie posiadają status podmiotów przetwarzających dane. Dane osobowe mogą być udostępnione i przetwarzane przez pracowników ForConcept Katarzyna Bawolak, których upoważniono do przetwarzania danych, w stopniu i w sposób, jaki jest konieczny dla wypełniania ich obowiązków. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane władzom publicznym i organom ścigania w przypadku skierowania odpowiedniego żądania popartego przepisami prawa. Żadne dane nawigacyjne nie są ujawniane w jakimkolwiek przypadku. Możesz poprosić o listę podmiotów przetwarzających dane, pisząc na adres kbawolak@forconcept.pl.

Przesłanie e-maila z inicjatywy użytkownika

Kiedy z własnej inicjatywy prześlesz e-mail na jeden z adresów wskazanych na naszej stronie, uzyskamy Twój adres oraz inne dane zawarte w treści wiadomości lub jej załącznikach. Adresy e-mail wskazane na naszych stronach oraz inne adresy e-mail nie są prywatne z założenia i to nawet wówczas, gdy mają w swojej nazwie imię i nazwisko osoby, która ich używa. Należą one do przedsiębiorstwa i ich podstawowym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail kbawolak@forconcept.pl wskazany na naszych stronach potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś warunki używania wskazane w niniejszej polityce.

Wypełnianie formularzy na stronach internetowych

Kiedy wchodzisz na stronę www.forconcept.pl i decydujesz się na używanie interaktywnych usług (takich jak subskrypcja newslettera, rejestracja na naszych witrynach i serwisach, zakupy online, udział w imprezach, szkoleniach, konkursach, kampaniach itp.), możesz zostać poproszony o wypełnienie formularzy i podanie pewnych danych osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci zrozumieć, jak będziemy przetwarzać dane, które nam udostępnisz.

Sposób i cel przetwarzania danych osobowych

Aby otrzymać dostęp do usług i treści dostępnych na naszych stronach internetowych, możesz zostać poproszony o dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer karty kredytowej itp. Nigdy nie będziemy Cię prosić o podanie danych wrażliwych (takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne i filozoficzne, wierzenia religijne, stan Twojego zdrowia, Twoje życie seksualne itp.) ani o jakiekolwiek dane o sprawach sądowych (dane dot. kartoteki kryminalnej lub statusu podejrzanego o popełnienie przestępstw). Dane są przetwarzane za pomocą narzędzi informatycznych i telemetycznych, a także ich wydruków, przy poszanowaniu przepisów prawa służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności, a także poprawności, aktualności i adekwatności danych do celów przetwarzania. Możesz pomóc nam zapewnić, aby Twoje dane były poprawne, informując nas o ich zmianach na adres kbawolak@forconcept.pl. Dane, które nam przekazujesz, będą przetwarzane przez pracowników wyraźnie upoważnionych przez Administratora Danych Osobowych i/lub podmiot przetwarzający stosownie do treści ich upoważnienia. Upoważnieni pracownicy oraz ich przełożeni mogą dokonywać operacji polegających na używaniu, przetwarzaniu, porównywaniu oraz innych operacjach, w tym w procesach automatycznych. Mogą to robić tylko, jeżeli mają wyraźne upoważnienie do takich działań. Wykorzystujemy dane, które nam powierzasz tylko w celach ściśle związanych z usługami, które zamawiasz i wykorzystujesz. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do innych celów niż zamawiane usługi, to przed ich wykorzystaniem poprosimy Cię o dodatkową zgodę.

Każdy proces przetwarzania Twoich danych jest możliwy tylko jeżeli istnieje odpowiednia podstawa prawna. Mogą nią być m.in. Twoja zgoda, konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy, nasz uzasadniony interes lub ciążący na nas obowiązek prawny. Ponadto powinniśmy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż jest to konieczne dla danego celu. Poniżej przedstawiamy listę usług dostępnych na naszych stronach, w związku z którymi poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych. Dla każdej z usług wskazujemy odpowiedni dla niej cel przetwarzania danych.

Subskrypcja newslettera:

Newsletter jest środkiem komunikacji zawierającym treści reklamowe i promocyjne wysyłanym do wszystkich zainteresowanych osób, które wyrażą chęć jego otrzymywania. Subskrypcja newslettera może nie być ogólna, lecz spersonalizowana na podstawie określonych preferencji. Oznacza to, że przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy przy zachowaniu podziału na grupy z uwzględnieniem określonych preferencji, po to aby treści były możliwie najbardziej dopasowane do odbiorców. W przypadku, gdy zrezygnujesz z subskrypcji, usuniemy Twoje dane osobowe w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania. Newsletter będzie wysyłany jedynie pod warunkiem Twojej zgody, która stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Udział w szkoleniach, pokazach, wydarzeniach, konkursach i imprezach okolicznościowych organizowanych okresowo jako specjalne lub sezonowe imprezy:

Jeśli otrzymamy Twoją zgodę będziemy przetwarzać dane służące umożliwieniu Twojego udziału w szczególnych imprezach. W odniesieniu do każdego szkolenia / imprezy / pokazu / konkursu itp. przedstawimy Ci informacje opisujące, jak będziemy przetwarzać dane potrzebne do Twojego udziału, podstawach prawnych przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz pozostałych informacjach wymaganych przez art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679.

Rejestracja w zastrzeżonych społecznościach:

Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane, aby umożliwić Ci stworzenie Twojej własnej zastrzeżonej przestrzeni na naszych stronach, a także udział w życiu wirtualnej społeczności (poprzez tworzenie listy życzeń, dzielenie się Twoimi treściami z innymi użytkownikami za pośrednictwem strony www.forconcept.pl oraz przez zapisywanie preferencji e-mail itp.). Ponadto informujemy, że rejestracja w naszych społecznościach umożliwi Ci łatwiejszy dostęp do wielu innych usług, ale nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z nich. Dla przykładu: możesz otrzymywać newsletter lub dokonywać zakupów bez rejestracji konta. W razie braku korzystania z konta przez okres 2 lat usuniemy wszystkie dane związane z Twoim kontem.

Zakup produktów:

Kupując nasze produkty, przekazujesz nam wiele danych, wypełniając formularz zamówienia i dokonując związanych z tym czynności.

W związku z zakupem towarów poprzez sklep internetowy zawiadamiamy Cię, że administratorem Twoich danych na potrzeby sprzedaży towarów poprzez sklep internetowy jest Katarzyna Bawolak, prowadząca działalność pod nazwą ForConcept Katarzyna Bawolak.

Twoje dane osobowe dotyczące tożsamości, danych adresowych, kontaktowych i szczegółów płatności: przetwarzamy w szczególności takie dane jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer NIP (jeśli ma zastosowanie) oraz numer telefonu. Wyżej wymienione dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy i obsługi klienta (w tym przeprowadzenia zwrotów oraz reklamacji). Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy sprzedaży oraz uzasadniony interes Katarzyny Bawolak, prowadzącej działalność pod nazwą ForConcept Katarzyna Bawolak, jakim jest konieczność prawidłowego przeprowadzenia procesu zwrotów i reklamacji oraz ochrona przed roszczeniami. Przetwarzanie będzie dokonywane tylko do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów należących lub powiązanych z Katarzyną Bawolak, prowadzącą działalność pod nazwą ForConcept Katarzyna Bawolak, jeśli okaże się to konieczne dla wykonania usług. Ponadto w celu właściwego wykonania usług dane muszą być przekazane do niektórych podmiotów, z którymi prowadzimy stałą współpracę, w tym dostawców usług płatniczych.

Co bardzo ważne: jeśli Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego, to wyłącznie do podmiotu, co do którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom zabezpieczeń. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz również prawo do przenoszenia danych, a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). Więcej o swoich prawach możesz dowiedzieć się na stronie www.forconcept.pl w zakładce polityka prywatności. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przesłanie kandydatury na stanowisko pracy:

Jeśli z własnej inicjatywy prześlesz swoje zgłoszenie albo odpowiesz na ogłoszenie o rekrutacji, będziemy używać Twoich danych do czynności niezbędnych do wyboru pracowników i przeprowadzenia rekrutacji. Po wypełnieniu przez Ciebie formularza i przesłaniu go do nas przedstawimy Ci szczegółową informację na temat zbierania danych w tym procesie. Po 48 miesiącach od wysłania zgłoszenia usuniemy Twoje CV.

Obsługa klienta:

Katarzyna Bawolak, prowadząca działalność pod nazwą ForConcept Katarzyna Bawolak, oferuje Ci wsparcie – zazwyczaj w postaci wsparcia e-mail – w celu pomocy klientom przed, w trakcie oraz po zakupie naszych produktów lub skorzystaniu z usług. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o informacje o Twoich danych osobowych, aby udzielić Ci informacji o zakupach, dostawach, płatnościach, produktach i usługach, a także w celu rozpatrywania reklamacji itp. Ponadto, jeżeli udzielisz nam zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu określenia poziomu zadowolenia klientów z oferowanej obsługi klienta.

Prośby o informacje lub kontakt (na przykład prośby o informację handlową lub techniczną, prośby o kontakt w innych sprawach, ustalanie statusu zamówienia, zapytania o dostępność towarów):

Dane, które przekazujesz nam, będą użyte tylko po to, aby przesłać Ci to, o co prosisz. Po wykonaniu Twojej prośby dane zostaną usunięte.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na adres kbawolak@forconcept.pl, będziemy przetwarzać Twoje dane w innych, opisanych poniżej celach:

Marketing bezpośredni:

Możemy poprosić Cię o zgodę na użycie Twoich danych, aby przesyłać Ci komunikaty promocyjne albo ogólne reklamy i wiadomości oraz w celu przeprowadzenia badań rynku i ankiet, które pozwolą nam uzyskać wiadomości na temat zadowolenia klientów z naszych produktów i usług. Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty, e-maili, faksu, SMS-ów oraz telefonicznie itp. Jeśli zgodzisz się na otrzymywanie takich wiadomości, Twoja zgoda będzie ważna zarówno dla celów przesyłania zautomatyzowanych wiadomości (na e-mail i SMS-ów) oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w powyższych celach w każdym momencie, pisząc do nas na adres kbawolak@forconcept.pl, nawet żądając częściowego zaprzestania wysyłania wiadomości, np. chcąc otrzymywać materiały pocztą, ale rezygnując z otrzymywania ich automatycznie. Jeżeli będziemy chcieli gromadzić Twoje dane osobowe do celów marketingowych, to poprosimy Cię uprzednio o zgodę.

Analiza nawyków konsumenckich:

Pod warunkiem otrzymania Twojej zgody, chcielibyśmy przetwarzać niektóre dane osobowe przekazywane nam w związku z poszczególnymi usługami (takimi jak subskrypcja do newslettera lub dokonywanie zakupów) w celu przeprowadzania tzw. „profilowania”, to znaczy analizy zachowań konsumentów w zależności od wieku, płci, kraju pochodzenia, nawyków konsumenckich itp. „Profilowanie” oznacza przetwarzanie danych w celu stworzenia grup konsumentów podzielonych na segmenty rynku w zależności od zespołu cech (takich jak płeć, potrzeby i preferencje) celem uzyskania bardziej złożonych profilów na podstawie zachowań online i historii zakupów. Ta działalność ma dwa cele: pozwala na rozwój produktów i usług w sposób spójny z preferencjami konsumentów oraz pozwala nam na przesyłanie komunikatów reklamowych zbliżonych do Twoich gustów i zainteresowań. Jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Dane osobowe dotyczące Twojej aktywności online i zakupów będą przechowywane przez 14 miesięcy, po czym usuniemy je.

Zgoda na przetwarzanie

We wszystkich przypadkach, w których Twoja zgoda jest konieczna do przetwarzania danych, poprosimy Cię odrębnie o udzielenie dobrowolnej i jednoznacznej zgody.

Przekazywanie i ujawnianie danych

Katarzyna Bawolak, prowadząca działalność pod nazwą ForConcept Katarzyna Bawolak, przekazuje Twoje dane osobom trzecim wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne i celowe do osiągnięcia celów przetwarzania związanych z wybranymi przez Ciebie usługami oraz po uprzednim poinformowaniu Cię lub uzyskaniu zgody, jeżeli jest ona wymagana. Dane zbierane dla poszczególnych usług są zazwyczaj przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • podmioty, które posiadają prawo dostępu do Twoich danych na podstawie przepisów prawa (takie jak odpowiedni służby lub organy ścigania);
 • podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych i usługami informatycznymi (np. hostingiem, wprowadzaniem danych, zarządzaniem i utrzymaniem sprzętu oraz usługami informatycznymi, e-mail marketingiem, zarządzaniem terminalami płatniczymi itp.);
 • podmioty świadczące usługi konsultingowe;
 • inne firmy, w celu przesłania komunikatów handlowych, wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika.

Ponadto pewne usługi dostarczane przez nasze strony mogą wymagać przekazywania danych innym kategoriom podmiotów, takim jak:

 • zakup produktów: banki, firmy zajmujące się realizacją płatności online, dostawcy usług płatniczych, przedsiębiorstwa spedycyjne, firmy kurierskie, instytucje finansowe, spółki oferujące usługi adresowania i wysyłki korespondencji;
 • oferty pracy: firmy zajmujące się rekrutacją i wyborem pracowników w celu pomocy Administratorowi Danych Osobowych w ocenie zgłoszeń i kandydatów.

Katarzyna Bawolak, prowadząca działalność pod nazwą ForConcept Katarzyna Bawolak, co do zasady nie ujawnia Twoich danych. Pewne usługi świadczone przez nasze strony pozwalają Ci na ujawnienie Twoich danych innym użytkownikom i usługom w sieci. Jest to jednak Twój wolny wybór, a ujawnianie danych uzależnione jest od Twojej woli i aktywnego działania. W pewnych określonych przypadkach możemy poprosić Cię o przekazanie nam danych osobowych, aby umożliwić Ci udział w szkoleniach, imprezach, konkursach i inicjatywach o szczególnym lub czasowym charakterze, które ze swojej istoty wymagają przekazywania i ujawniania danych. W takich przypadkach poprosimy Cię o wyraźną zgodę.

Prawa podmiotu danych

W każdej chwili możesz użyć uprawnień, które gwarantuje Ci prawo. Pisząc na adres kbawolak@forconcept.pl, możesz wykonać następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych

Masz prawo otrzymać od Administratora Danych informację o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, a jeżeli są przetwarzane możesz zażądać kopii tych danych.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania nieścisłości w Twoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Przy uwzględnieniu celu przetwarzania danych osobowych, masz również prawo do uzupełnienia swoich danych.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo do żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora bez zbędnej zwłoki, jeżeli istnieje jedna z następujących przesłanek:

 • wycofałeś określoną zgodę w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli istnieje jedna z poniższych przesłanek:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych, ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami Administratora.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym profilowaniu, którego podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, jeżeli: (a) podstawą prawną przetwarzania jest umowa i (b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli jest to konieczne, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu uzyskania praw, które przyznaje Ci Rozporządzenie UE 2016/679.

Przekazywanie danych osobowych do krajów poza unią europejską

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych stron internetowych mogą zostać przesłane poza obszar Unii Europejskiej (zwłaszcza do USA) w celu przechowywania ich na serwerze dostawcy usług CRM (zarządzania relacji z klientami). Dane zostaną przesłane po uprzednim zapewnieniu przestrzegania przez dostawców usług Standardowych Klauzul Umownych lub po wcześniejszym zapewnieniu, że dostawcy usług są certyfikowani Tarczą Prywatności (wyraźnie wskazani jako podmioty przetwarzające dane). Lista podmiotów przetwarzających dane zostanie Ci udostępniona, jeśli poprosisz o to, pisząc na adres kbawolak@forconcept.pl.

Polityka plików „cookies”

W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową, które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org.

Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies”, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:

 • cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny;
 • cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji;
 • cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.

Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego.

Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, rozwoju technologicznego oraz rozwoju strony.