dotacje dla przedszkoli

DOTACJE UNIJNE NA TWORZENIE I ROZWÓJ PRZEDSZKOLI
w partnerstwie z miastem Łódź

Są dostępne dotacje unijne, których celem jest tworzenie i rozwój przedszkoli: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w placówkach świadczących wysoką jakość edukacji przedszkolnej.

 1. BEZZWROTNE DOTACJE UNIJNE NA TWORZENIE I ROZWÓJ PRZEDSZKOLI W ŁODZI

Dofinansowania przewidziane są na:

 1. wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych,
 2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
 3. rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów,
 4. kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 5. doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 6. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

2. WARTOŚĆ DOTACJI

Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza  440 800,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu to 600 000,00 PLN.

Minimalny poziom wkładu własnego: wynosi 15% wartości projektu.

3. DLA KOGO? 

O dofinansowanie mogą się ubiegać  następujące podmioty:

 • Miasto Łódź,
 • Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

4. NA CO PRZEZNACZONE SĄ DOTACJE?

Uzyskane z dotacji środki można przeznaczyć między innymi na:

 • dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń, w tym m. in. do wymogów budowalnych, sanitarnohigienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień,
 • dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK, oprogramowania,
 • zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP,
 • wspomaganie rozwoju i prowadzenie terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień,
 • budowę, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikację przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci,
 • wydłużenie godzin pracy OWP, o ile narzędzia te nie są zapewniane w sposób bezpłatny przez instytucje publiczne,
 • wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 (np. zaopatrzenie w maseczki i inne środki ochrony osobistej).

5. WAŻNE TERMINY

Składanie wniosków: od 30.09.2020 do 12.10.2020

Rozstrzygnięcie konkursu: luty 2021

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – do 30 czerwca 2023

Od czego zacząć?

Sprawdź szczegóły procedury składania wniosków na stronie:

https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4389-poddzialanie-xi-1-3-edukacja-przedszkolna-miasto-lodz

W pierwszej kolejności wejdź do sekcji „Niezbędne dokumenty” i zapoznaj się z:

 • regulaminem konkursu,
 • kryteriami wyboru projektów,
 • instrukcją wypełniania wniosku.

Jeśli potrzebujesz pomocy w kompleksowym sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej:

 • opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej
 • sporządzeniu wniosku o dofinansowanie projektu
 • bezpośrednim nadzorze nad procesem składania dokumentacji, co do kompletności oraz poprawności pod względem formalnym i merytorycznym
 • Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu!