dotacje dla żłobków

DOTACJE NA TWORZENIE I ROZWÓJ ŻŁOBKÓW

Celem projektu jest wsparcie wsparcia działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez ułatwienie im dostępu do miejsc opieki nad maluchami.

1. BEZZWROTNE DOTACJE NA TWORZENIE I ROZWÓJ ŻŁOBKÓW

Dofinansowania przewidziane są na:

 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
  – żłobków,
  – klubów dziecięcych,
  – opiekuna dziennego,
 • aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
  – doradztwa zawodowego,
  – doradztwa indywidualnego,
  – pośrednictwa pracy,
  – szkoleń.

2. WARTOŚĆ DOTACJI

Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania przekracza  446 640,00 PLN.

 • Kwota dofinansowania zależy od liczby utworzonych miejsc opieki dla dzieci i jest wyliczany w następujący sposób:
  liczba utworzonych miejsc x 32 000 zł = wartość dotacji.
 • W związku z czym podmiot ubiegający się o dotację jest zobowiązany do stworzenia minimum 14 nowych miejsc opieki dla maluchów.
 • Minimalny poziom wkładu własnego: 9% wartości projektu.

3. DLA KOGO? 

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty:

 • mające minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub prowadzeniu przedszkola/ oddziału przedszkolnego lub prowadzeniu innej formy wychowania przedszkolnego,
 • posiadające niezbędny potencjał finansowy w postaci obrotu z ubiegłego roku min. 223 320zł.

4. NA CO PRZEZNACZONE SĄ DOTACJE?

Uzyskane z dotacji środki można przeznaczyć między innymi na:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni,
 • zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikację przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka,
 • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna lub odbycie szkolenia uzupełniającego.

5. WAŻNE TERMINY

Składanie wniosków: od 11.09.2020 do 01.10.2020

Rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2020

Od czego zacząć?

Sprawdź szczegóły procedury składania wniosków na stronie RPO Łódzkie.

W pierwszej kolejności wejdź do sekcji „Niezbędne dokumenty” i zapoznaj się z:

 • regulaminem konkursu,
 • kryteriami wyboru projektów,
 • instrukcją wypełniania wniosku.

Jeśli potrzebujesz pomocy w kompleksowym sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej:

 • opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej
 • sporządzeniu wniosku o dofinansowanie projektu
 • bezpośrednim nadzorze nad procesem składania dokumentacji, co do kompletności oraz poprawności pod względem formalnym i merytorycznym
 • Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu!