pożyczka płynnościowa

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA MŚP

Pożyczka płynnościowa jest jednym z narzędzi tarczy antykryzysowej, mającym na celu wsparcie firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19.

CEL POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ

– utrzymanie płynności finansowej firmy

KWOTA POŻYCZKI w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekraczać:

– dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę; albo

– 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo

– kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu równemu wartości kosztów obrotowych w okresie 18 miesięcy.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ 

SFINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

– zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

– spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

– zakup towarów handlowych, półproduktów itp.

Wydatki muszą zostać zrealizowane w okresie 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki.

UWAGA!

Z racji na duże zainteresowanie kredytami płynnościowymi oraz ograniczonymi środkami finansowymi, nabory wniosków trwają bardzo krótko i mogą zakończyć się po 1 dniu.

CZY MOŻLIWE JEST PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ W 1 DZIEŃ?

TAK – opracowanie wniosku i biznesplanu jest możliwe w 1 dzień

NIE – zebranie niezbędnych załączników NIE JEST MOŻLIWE W 1 DZIEŃ

JAK ZDĄŻYĆ PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O KREDYT PŁYNNOŚCIOWY W 1 DZIEŃ?

1. OBLICZ KWOTĘ KREDYTU

– sprawdź o jaką max. kwotę pożyczki możesz się ubiegać wg powyższych wytycznych,

– zrób spis kosztów obrotowych  jakie chcesz sfinansować z pożyczki płynnościowej przez okres 6 miesięcy, będzie to podstawą harmonogramu rzeczowo-finansowego kredytu,

– sprawdź wysokość raty oraz oceń czy stać Cię  na spłatę rat (karencja spłaty wynosi  z reguły 6 miesięcy)

2. PRZYGOTUJ ZABEZPIECZENIE KREDYTU

– do 100 000zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco,

– powyżej 100 000zł wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie (przy wyższych kwotach, często wymagane jest ustanowienie hipoteki, blokada środków finansowych na lokacie i inne)

3. PRZYGOTUJ NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI:

m.in.
– zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS,

– opinia z banku jeśli masz kredyt,

– akt notarialny umowy i statut spółki zo.o. umowa spółki cywilnej,

– dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza (np. akt własności lub umowa dzierżawy),

– deklaracje PIT za ostatnie 3 lata,

– sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), lub KPIR za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego.

Tak przygotowany przedsiębiorca jest w stanie bardzo szybko przygotować komplet dokumentów i złożyć wniosek o kredyt płynnościowy.

JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA W KOMPLEKSOWYM  PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ.

Zgłoś się do nas:

– przygotujemy wniosek i biznesplan,
– pomożemy w skompletowaniu załączników,
– będziemy nadzorować procedurę ubiegania się o pożyczkę płynnościową.

Kontakt: biuro@forconcept.pl