Granty dla placówek POZ i Granty dla szpitali

Granty dla placówek POZ i Granty dla szpitali

Podmioty medyczne, którym leży na sercu stworzenie przyjaznej opieki medycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami mogą ubiegać się o GRANTY dla placówek POZ i szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia.

Celem projektu Dostępność Plus dla Zdrowia jest poprawa dostępności placówek medycznych dla osób niepełnosprawnych w zakresie standardów:

 • architektonicznego,
 • cyfrowego,
 • komunikacyjnego,
 • organizacyjnego.

1. DLA KOGO?

Granty przeznaczone są dla podmiotów medycznych:

 • PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ „POZ”,  czyli podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu: „świadczenia lekarza POZ”,  „świadczenia pielęgniarki POZ” i „świadczenia położnej POZ” w ramach umowy z NFZ. Nie jest wymagane by wnioskodawca posiadał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmującą wszystkie ww. 3 zakresy świadczeń. Dopuszczalne jest udzielanie ww. świadczeń w oparciu o umowę z innym świadczeniodawcą.
 • SZPITALI  tj. Szpitali III stopnia, szpitali ogólnopolskich, szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych oraz szpitali pediatrycznych w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, które mają podpisaną umowę z NFZ.

Przedsięwzięcie określone w grancie może dotyczyć wyłącznie głównego miejsca udzielania świadczeń.
Jeśli świadczeniodawca posiada więcej niż jedno główne miejsce udzielania świadczeń, sam on decyduje, które z tych miejsc zostanie objęte zakresem przedsięwzięcia.

2. WARTOŚĆ GRANTÓW

 • 720 000 zł dla placówki POZ,

 • 2 000 000 zł dla szpitala.

Granty dla placówek POZ i dla szpitali pokrywają 100% planowanego przedsięwzięcia. Podmiot medyczny nie wnosi wkładu własnego.
Projekt należy zrealizować w okresie 12-18 miesięcy.

3. PRZEZNACZENIE GRANTÓW

Granty mogą być wykorzystane do sfinansowania:

 • „cross-financingu” do wartości 40% kwoty grantu, czyli zakupu infrastruktury, której elementy są nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku) oraz kosztów dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe).
 • środków trwałych, czyli rzeczowych aktywów trwałych, nie przytwierdzonych na stałe do nieruchomości, o wartości powyżej 10 000 PLN netto (np. urządzenia, sprzęt) i przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej przekraczającym 12 miesięcy. Maksymalna wartość wydatków przeznaczonych łącznie na cross-financing oraz na zakup środków trwałychnie moze przekroczyć 70% wartości grantu.
 • szkoleń i doradztwa mających na celu tworzenie placówek medycznych przyjaznych pacjentom ze szczególnymi potrzebami oraz poprawę jakości obsługi pacjentów starszych i niepełnosprawnych.
 • innych wydatków niezbędnych do poniesienia w celu poprawy dostępności placówek POZ i szpitali.

4. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O GRANTY

w Ministerstwie Zdrowia przebiega w następujący sposób:

 1. Złożenie wniosku aplikacyjnego z harmonogramem realizacji przedsięwzięcia – wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: konkursy.mz.gov.pl
 2. Wykonanie audytu wstępnego u Wnioskodawcy (sprawdzenie czy zakres rzeczowy objęty wnioskiem zapewni osiągnięcie wybranych przez Wnioskodawcę elementów Standardu Dostępność Plus)
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny aplikacji opartej o wyniki audytu wstępnego
 4. Zawarcie umowy grantowej

Planowany czas trwania procedury oceny wniosków to 3 miesiące w przypadku placówek POZ i 5 miesięcy dla szpitali.

5. Nabór wniosków ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania alokacji,

czyli puli środków przeznaczonych na projekt Dostępność Plus dla Zdrowia, więc do przygotowania wniosku trzeba przystąpić jak najszybciej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w kompleksowym sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej:

flat

 • Opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku o powierzenie grantu oraz harmonogramu realizacji przedsięwzięcia wraz załącznikami
 • Bezpośrednim nadzorze nad procesem składania dokumentacji, co do kompletności oraz poprawności pod względem formalnym i merytorycznym
 • Monitorowaniu i nadzorowaniu procedur przyznawania dofinansowania – korespondencji z Ministerstwem Zdrowia w przypadku ewentualnych uzupełnień.
 • Naszym czynnym udziale w Audytach.

Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu!