MałeGrantyDlaKobiet

Fundusze Norweskie – Małe GRANTY dla KOBIET

Fundusze Norweskie to między innymi MAŁE GRANTY dla KOBIET.

Termin składania wniosków został przedłużony do 14 maja 2020r.

Celem programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią, podniesienie wartości dodanej oraz zrównoważony wzrost poprzez rozwój polskich przedsiębiorstw oparty na innowacjach.

1. DLA KOGO małe GRANTY dla KOBIET?

Dla przedsiębiorczyń prowadzących mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są właścicielkami, wspólnikami, akcjonariuszkami, członkiniami zarządu firm.

MałeGrantyDlaKobietCele

2. WARTOŚĆ GRANTÓW

Od 12 000 do 200 000 euro.

3. PRZEZNACZENIE GRANTÓW i intensywność dofinansowania

Granty mogą być wykorzystane do sfinansowania wydatków poniesionych na:

 • mentoring do 100% kosztów kwalifikowalnych (limit do wysokości 20 000  złotych).
 • realizację usług doradczych polegających na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego do 85% wartości projektu,
 • nabycie nowych środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych.

DofinansowanieMałeGrantyDlaKobiet

4. Małe GRANTY dla KOBIET – merytoryczne kryteria wyboru

 • czy grant jest zgodny z celem Programu Funduszy Norweskich i schematem małych grantów?
 • czy efektem projektu będzie innowacja co najmniej na skalę przedsiębiorstwa? A może jest to innowacja w skali branży, kraju, Europy, świata? Jakie znaczenie dla odbiorców ma proponowana inwestycja, jaki jest popyt na planowaną innowację. Jak wyglądają analogiczne rozwiązania lub substytuty konkurencji?
 • czy projekt jest uzasadniony ekonomicznie? Jakie zyski odniesie firma wskutek realizacji projektu, jak będzie stopa zwrotu z inwestycji oraz jaka relacja nakładów względem rezultatów?
 • w jakim stopniu projekt jest przygotowany? Opracowanie koncepcji, harmonogramu prac, zaplecze techniczne, zasoby kadrowe, pozwolenia, koncesje?
 • czy projekt jest wykonalny przy potencjale finansowym (wkład własny) i organizacyjnym wnioskodawcy?
 • jaki wpływ społeczno-ekonomiczny odniesie projekt?
 • czy wszystkie planowane koszty są kwalifikowane, czyli możliwe do sfinansowania w projekcie?
 • czy wnioskodawca ma partnera norweskiego ( kryterium nie jest obligatoryjne)?

5. Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie PARP.

W pierwszej kolejności wejdź do zakładki „Dokumenty” i zapoznaj się z:

 • ogłoszeniem konkursu – tu znajdziesz informacje na temat konkursu, reguł składania wniosku, kwalifikowalności kosztów
 • warunkami formalnymi konkursu (zał.4. ) – sprawdź, czy możesz wziąć udział w konkursie
 • kryteriami wyboru projektów – policz ile punktów możesz zdobyć i oceń swoje szanse na otrzymanie dofinansowania – małe granty dla kobiet.

Potrzebujesz przewodnika po świecie grantów norweskich: zapraszamy do kontaktu!