Uczelnia Dostępna II

UCZELNIA DOSTĘPNA II – poprawa dostępności uczelni

Celem projektu Uczelnia Dostępna II jest poprawa dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze standardów architektonicznego, cyfrowego, komunikacyjnego, organizacyjnego.

Zakres i stopień dostosowania uczelni został określony w dokumencie  „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” (Zał. 12).

1. DLA KOGO PROJEKT UCZELNIA DOSTĘPNA II?

Dla UCZELNI WYŻSZYCH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH, które

 • nie są w likwidacji, nie wystąpiły do  MNiSW  o  zgodę  na likwidację,  a  MNiSW  nie  ogłosił informacji  o  zawieszeniu  uprawnień uczelni do prowadzenia studiów,
 • nie korzystały z dofinansowania w ramach pierwszej edycji projektu pt. Uczelnia Dostępna.

Wnioskodawca  może  złożyć  wyłącznie  jeden wniosek w konkursie.

2. NA CZYM POLEGA – POPRAWA DOSTĘPNOŚCI UCZELNI?

Model dostępnej uczelni mówi o dostosowaniu jednostki naukowej na trzech poziomach/ścieżkach: mini, midi, maxi.

1. Ścieżka MINI – osiągnięcie na   koniec   projektu   bazowego poziomu wsparcia gwarantującego otworzenie się na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Przykładowe działania:

– diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ocena możliwości dostosowania uczelni przez dzięki współpracy studentów z niepełnosprawnościami, przedstawicieli środowiska akademickiego i ekspertów zewnętrznych,

– zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób  z  niepełnosprawnościami  lub  utworzenie  stanowiska  ds. dostępności uczelni,

– stworzenie i opracowanie strony internetowej, zgodnej ze standardami dostępności WCAG,

– szkolenia kadr uczelni w celu podniesienia wiedzy z zakresu różnych rodzajów niepełnosprawności oraz kompetencji w zakresie kształcenia osób z niepełnosprawnością,

– likwidacja barier architektonicznych –do 30% wartości projektu.

2. Ścieżka MIDI – osiągnięcie na koniec projektu   średniozaawansowanego poziomu dostępności

Przykładowe działania:

– dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie procesu rekrutacji, kształcenia czy działalności naukowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wraz z utrzymaniem asystentów dydaktycznych,

– zakup (adekwatnych do przyjętego katalogu usług wsparcia edukacyjnego) sprzętu specjalistycznego i oprogramowania i/lub zorganizowanie szkolenia dla informatyków uczelni,

– wdrażanie metodyki nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami wraz ze szkoleniem lektorów języków obcych,

– wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć,

– podnoszenie kompetencji kadr uczelni,

– likwidacja barier architektonicznych –do 30% wartości projektu,

– zatrudnienie dodatkowych specjalistów np. lektorów języków obcych, autorów zajęć sportowych, psychologów zajmujących się wsparciem zdrowia psychicznego itp.

3. Ścieżka MAXI – ścieżka dla uczelni wiodących we wdrażaniu idei dostępności.

Przykładowe działania:

– autorskie rozwiązania w obszarze dostępności,

– wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia np. poprzez opracowywanie autorskich narzędzi w obszarze edukacji włączającej i dostępności,

– podnoszenie kompetencji kadr uczelni poprzez np. udział w krajowych i zagranicznych konferencjach związanych ze zrównoważonym rozwojem, dostępnościąi innowacjami społecznymi, forach eksperckich i europejskich sieciach współpracy na rzecz różnorodności, dostępności i włączenia społecznego,

– likwidacja barier architektonicznych –do 30% wartości projektu,

– przygotowanie i wdrożenie na uczelni studiów dedykowanych tematyce dostępności,

– utworzenie/powołanie centrum wiedzy w zakresie projektowania uniwersalnego i przygotowanie uczelni, we współpracy np. z inną uczelnią specjalizującą się w danej dziedzinie (np. stosującą w praktyce projektowanie uniwersalne we wzornictwie przemysłowym) do pełnienia funkcji centrum projektowania uniwersalnego.

3. KTÓRĄ ŚCIEŻKĘ DOSTĘPNOŚCI WYBRAĆ DLA UCZELNI?

 • W pierwszej kolejności należy określić stan aktualnego dostosowania uczelni.
  Aby określić stan wyjściowy uczelni, wystarczy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań (tak/nie) chceck listy znajdującej się w Zał.12. „Modele”. Należy rozpocząć od pierwszego poziomu mini.
 • Jeśli większość odpowiedzi chceck liscie jest negatywna, ścieżka mini jest przeznaczona dla Państwa uczelni. Jeśli odpowiedzi są pozytywne proszę wykonać test ze ścieżki midi, a następnie maxi.
 • Można połączyć w jednym projekcie ścieżkę mini i midi. Regulamin nie dopuszcza jednak połączenia ścieżek midi i maxi.

4. WARTOŚĆ GRANTÓW (Termin realizacji projektu)

 • Ścieżka mini – do 1 miliona złotych (24 miesiące)
 • Ścieżka midi – do 4 milionów złotych (do czterech lat, przy czym projekt nie może trwać dłużej niż do 31 .10. 2023 r.)
 • Ścieżka maxi – do 15 milionów złotych (j.w.)

Dofinansowanie 97% planowanego przedsięwzięcia. Wkład własny minimum 3%.

5. PRZEZNACZENIE GRANTÓW

Granty mogą być wykorzystane do sfinansowania:

 • „cross-financingu” do wartości 30% kwoty grantu (remonty, konserwacja istniejącej infrastruktury, itp.; wydatki na środki trwałe nie są kwalifikowane),
 • wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 10 000 PLN,
 • szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji kadr uczelni.

W projekcie występują koszty pośrednie w wielkości 10-25% w zależności od wartości projektu.
Szczegóły na temat standardów dotyczących kosztów w projekcie znajdują się w Zał. 8.

6. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O GRANTY

 • Termin składania wniosków od 16 marca 2020 r. (od godz. 08:15) do 8 maja 2020 r. (do godz. 14:00)
 • Złożenie wniosku aplikacyjnego drogą elektroniczną  pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA 2
 • Szczegóły nt. Konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 – Uczelnia dostępna II kliknij tutaj.

Jeśli potrzebujesz pomocy w kompleksowym sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej:

 • Opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej: „oceny stanu dostępności uczelni na wejściu” oraz określenia stanu docelowego, jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji projektu
 • Sporządzeniu wniosku o dofinansowanie projektu
 • Bezpośrednim nadzorze nad procesem składania dokumentacji, co do kompletności oraz poprawności pod względem formalnym i merytorycznym
 • Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu!