Dotacje dla firm ze Śląska

Dotacje dla firm ze Śląska „INWESTYCJE W MŚP”

„INWESTYCJE W MŚP” to bezzwrotne dotacje dla firm ze Śląska. Stanowiące jeden z pięciu filarów tarczy antykryzysowej zawartej w kompleksowym programie  ŚLĄSKI PAKIET DLA GOSPODARKI. Od 28 kwietnia rozpoczyna się nabór wniosków do projektu „INWESTYCJE W MŚP” obszarze działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląska.

1. WYSOKOŚĆ DOTACJI DLA FIRM

 • Maksymalna wartość projektu 800 000 zł
 • Poziom dofinansowania 85%
 • Wkład własny 15%

2. CEL PROJEKTU „INWESTYCJE W MŚP”

Udzielenie bezpłatnego wsparcia ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii Covid-19. W ramach ogłoszonego konkursu przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci skutkami kryzysu zdrowia publicznego  mogą zgłaszać projekty, które mają na celu:

 • utrzymania  konkurencyjności  i  miejsc  pracy  w  przedsiębiorstwach  z  sektora  MŚP oraz/lub
 • utrzymania  miejsc  pracy  w  przedsiębiorstwach  z  sektora  MŚP oraz/lub
 • zwiększenia konkurencyjności  oraz/lub
 • przyczynienia się do tworzenia przez przedsiębiorstwa miejsc pracy.

3. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI O DOTACJE DLA FIRM ?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie województwa śląskiego,
 • Przedsiębiorstwa, które prowadzą dominującą  działalność  w branżach  szczególnie  narażonych  na  negatywne  skutki  wystąpienia COVID-19, takich jak:

– Gastronomia,

– Hotelarstwo,

– Turystyka,

– Przemysł czasu wolnego,

– Handel detaliczny,

– Usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne),

– Produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż,

 • Firmy, które w przeciągu ostatnich trzech lat nie przekroczyły limitu pomocy deminimis w wysokości 200 000 EUR,
 • Przedsiębiorstwa, które nie znajdują się w trudnej sytuacji  z wyłączeniem przedsiębiorstw, które znalazły  się  w  trudnej  sytuacji  po  31  grudnia  2019  r. z powodu Covid-19,
 • Przedsiebiorcy posiadający potencjał finansowy, organizacyjny i administracyjny niezbędny do realizacji projektu.

4. PRZEZNACZENIE DOTACJI

 • Koszty inwestycji (nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków transportu, materiałów i robót budowlanych, nieruchomości zabudwanych),
 • Promocja projektu,
 • Koszty bieżące (zakup usług doradczych, koszty wynagrodzeń, inne koszty).

5. WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU

 • Zaplanowany przez firmę projekt powinien realizować cele działania 3.2 Innowacje w MŚP -„INWESTYCJE W MŚP”,
 • Projekt powinien rozwiązać/zaspokoić określone w firmie potrzeby, zlikwidować istniejące bariery dostosować firmę do aktualnych realiów firmowych,
 • Budżet projektu powinien być zaplanowany w możliwie najbardziej efektywny sposób tzn. planowane  efekty projektu  są  proporcjonalne  do  planowanych  do  poniesienia  lub zaangażowania  nakładów  inwestycyjnych,
 • Premiowane punktowo są następujące kryteria:

list

– wprowadzenie  nowych  rozwiązań  organizacyjnych  lub  marketingowych  umożliwiających  utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa,

– wprowadzenie w firmie innowacji technologicznej co najmniej w skali regionu województwa śląskiego,

– zmiana  profilu działalności  wynikająca  z  konieczności  przebranżowienia  czy dostosowania się do sytuacji na rynku,

– inne  dodatkowe  efekty  projektu  (np.  poprawa  BHP, wprowadzenie  rozwiązań  umożliwiających  pracownikom  zdalne wykonywanie obowiązków),

– utworzenie nowego miejsca pracy,

– spadek obrotów o powyżej 50% w stosunku do obrotów generowanych  w  okresie  6  miesięcy  poprzedzających  spadek obrotów,

– rozliczanie podatków na terenie woj. śląskiego,

 • Realizacja projektu nie może być rozpoczęta przed dniem 1 lutego 2020r.,
 • Czas trwania projektu do 2 lat od chwili podpisania umowy o dofinansowanie,
 • Rozliczanie projektu następuje w postaci refundacji nie częściej niż co 3 miesiące,
 • Utrzymywanie projektu na terenie woj. śląskiego w okresie trwałości – 3 lat od ukończenia projektu.

6. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW i WYNIKÓW KONKURSU

Wnioski należy złożyć w sposób elektroniczny za pomocą systemu LSI2014 i uwierzytelnić (podpis elektroniczne/ePUAP/CC SEKAP). Wnioski będą przyjmowane w czterech rundach następujących bezpośrednio po sobie:

 •  I   28.04 – 12.05.2020, wyniki czerwiec 2020;
 • II  12.05. – 26.05.2020, wyniki lipiec 2020;
 • III 26.05. – 09.06.2020, wyniki lipiec 2020;
 • IV 09.06. – 23.06.2020, wyniki sierpień 2020;

Szczegółowe informacje na temat konkursu -„INWESTYCJE W MŚP” znajdują się  na stronie Nabór nr.: RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 tutaj.

Jeśli potrzebujesz pomocy w kompleksowym sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej:

 • Opracowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej: „diagnozy sytuacji firmy” oraz określeniu wskaźników projektu, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu
 • Sporządzeniu wniosku o dofinansowanie projektu
 • Bezpośrednim nadzorze nad procesem składania dokumentacji, co do kompletności oraz poprawności pod względem formalnym i merytorycznym
 • Służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu!